RSS
A A A

Statut Zakładu Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 2

Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych zwany dalej w treści statutu Zakładem działa na podstawie:

 • uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 11.06.2003 r. Nr XII/78/03
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm./
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148/

§ 3

Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

§ 4

Siedzibą Zakładu jest siedziba Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach ul. Rynek 21.

ROZDZIAŁ II

Postanowienia szczegółowe

I. Obszar działania, zadania, rodzaje usług

§ 5

Zakład obejmuje swoją działalnością publiczne gimnazjum, publiczne szkoły podstawowe i przedszkola samorządowe oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Dobczycach, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach i Straż Miejską w Dobczycach.

§ 6

Do zadań Zakładu należy:

 • obsługa administracyjna i finansowa jednostek organizacyjnych,
 • inne nie wymienione wyżej, a wynikające z bieżących potrzeb obsługiwanych jednostek i zlecone do wykonania przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 7

Zadania swe Zakład realizuje poprzez następujące rodzaje usług:

 1. Prowadzenie rachunkowości, w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej jednostek organizacyjnych.
 2. W zakresie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych fachowe doradztwo dotyczące planowania finansowego, w szczególności przygotowanie niezbędnych do sporządzenia wniosku budżetowego projektu planu finansowego jednostek organizacyjnych zgodnie z wymogami przepisów prawa finansowego.
 3. Obsługa finansowa, a w tym: w zakresie wynagrodzeń dla pracowników obsługiwanych jednostek organizacyjnych i innych świadczeń i uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.
 4. Obsługa administracyjna związana z prowadzeniem korespondencji , sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów.

II. Zarządzanie i organizacja Zakładu

§ 8

 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
 2. Kierownik samodzielnie w granicach swoich uprawnień podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

 • bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań Zakładu,
 • organizowanie pracy podległego Zakładu,
 • realizacja planu finansowego,
 • udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku Zespołu.

§ 9

Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 10

 1. Zadania swe Kierownik realizuje przy pomocy zatrudnionego w Zakładzie personelu.
 2. Kierownik Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie.
 3. Zasady wynagradzania pracowników Zakładu określają stosowne przepisy.

§ 11

Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych stanowisk pracy oraz regulamin pracy określi Kierownik Zakładu.

III. Realizacja zadań Zakładu

§ 12

 1. Obsługa jednostek organizacyjnych realizowana jest w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzyKierownikiem Zakładu a Kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. Porozumienie określa zakres powierzonych Zakładowi zadań, sposób ich realizacji, tryb wydawania szczegółowych poleceń i obiegu dokumentów.

§ 13

Zakład jest zobowiązany gromadzić dokumentację w zakresie zawartych porozumień i ich realizacji.

§ 14

Zakład posługuje się pieczęcią o treści: Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach.

IV. Gospodarka finansowa Zakładu

§ 15

 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na podstawie własnego planu finansowego.
 2. Wniosek budżetowy określający niezbędne środki dla funkcjonowania Zakładu składa Kierownik Zakładu w terminach przewidzianych w uchwale o procedurze uchwalania budżetu gminy.
 3. Plan finansowy Zakładu w oparciu o dane Budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok budżetowy przygotowuje Kierownik Zakładu.
 4. Plan finansowy realizuje Kierownik Zakładu i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków.

V. Nadzór i kontrola nad działalnością Zakładu

§ 16

Uprawnienia kontrolne względem zakładu realizuje Rada Miejska w Dobczycach, poprzez swoje organy wykonawcze oraz Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.
Rada Miejska w Dobczycach dokonuje okresowych kontroli i oceny działalności zakładu w szczególności w zakresie:

 • realizacji zadań statutowych,
 • realizacji planu finansowego Zakładu.


ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

§ 17

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach.

§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Opublikował: Tomasz Ciętak
Publikacja dnia: 29.03.2012
Podpisał: Tomasz Ciętak
Dokument z dnia: 29.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 741